Algemene voorwaarden

Algemene Handelsvoorwaarden van de besloten vennootschap m.b.a. Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. gevestigd en zaakdoende te Gouda.

Algemeen

1. In deze algemene voorwaarden wordt aangeduid met: Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V.: de eenmanszaak m.b.a. Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V., gevestigd en zaakdoende te Gouda. Wederpartij: een (rechts-)persoon die een koop-of enig andere overeenkomst met Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. sluit, een offerte aan Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. vraagt of met Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. in onderhandeling treedt over het sluiten van de overeenkomst. Verrichte werkzaamheden: alle door of namens Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. verrichte werkzaamheden waaronder ook kunnen vallen reparaties en revisies, inclusief de daarbij benodigde onderdelen, materialen en hulpmiddelen.Schriftelijk: een brief of fax verzonden bericht. Aangetekende brief: een per aangetekende post of met PTT-ontvangstbevestiging verzonden brief.

2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden op alle zakelijke contacten met Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. van toepassing en maken zij een onverbrekelijk deel uit van aanbiedingen van Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V., alle overeenkomsten met Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. en onderhandelingen aan het sluiten van een overeenkomst voorafgaand.

3. Mondelinge toezeggingen van of afspraken met personeelsleden van Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. zijn slechts bindend wanneer die schriftelijk door de eigenaar van Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. zijn bevestigd.

4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt door Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. nimmer aanvaard, tenzij Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. uitdrukkelijk heeft laten weten zich daaraan te conformeren. In ieder geval prevaleren altijd de algemene handelsvoorwaarden van Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. boven algemene voorwaarden van de tegenpartij, voorzover de voorwaarden van de wederpartij tegenstrijdig zijn met de algemene handelsvoorwaarden van Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V.

5. Nietigheid, vernietigbaarheid of niet toepasselijkheid van een of meer in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen of een deel van een beding, doet niets af aan de werking en geldigheid van de overige bedingen. Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. beoogt met deze algemene voorwaarden niet in strijd te komen met bepalingen van dwingend recht.

Levering

6. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt levering immer door het afhalen van de zaken bij Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V., vanaf welk moment de betreffende zaak voor risico van de wederpartij zal zijn. Enkel en alleen indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat levering franco huis wederpartij zal geschieden, berust het transportrisico bij Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V.

7. Leveringstermijnen worden door Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. bij benadering, te goeder trouw en naar beste weten opgegeven. De termijn, waarbinnen zaken volgens opgave dienen te worden geleverd of waarbinnen de uitvoering van werkzaamheden volgens opgave behoort te zijn verricht, begint pas te lopen zodra alle voor de uitvoering van een overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit van Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. zijn gekomen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gelden door Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. opgegeven leveringstermijnen nimmer als fatale termijnen.

8. Overschrijding van een leveringstermijn met maximaal drie weken, niet zijnde het gevolg van overmacht, kan niet tot ontbinding van de overeenkomst leiden. Wordt de overeengekomen leveringstermijn met meer dan drie weken overschreden, zonder dat hieraan overmacht ten grondslag ligt, dan heeft de wederpartij het recht de opdracht bij aangetekende brief te ontbinden. Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. is bij de overschrijding van een leveringstermijn niet gehouden aan een wederpartij schadevergoeding te betalen.

Aanbiedingen

9. Alle aanbiedingen van Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. zijn geheel vrijblijvend en gelden, tenzij er in de op het doen van de aanbiedingen betrekking hebbende publicatie een ander termijn wordt genoemd, ten hoogste gedurende tien dagen vanaf de datum van publicatie.

10. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

11. Tenzij anders overeengekomen, komen montage- en/of installatiewerkzaamheden alsmede hakwerk, breekwerk, schilderwerk e.d. voor rekening van wederpartij.

12. Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. wordt geacht een opdracht te hebben aanvaard en een overeenkomst wordt geacht tussen partijen tot stand te zijn gekomen nadat zulks schriftelijk door Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. aan wederpartij is bevestigd, of zodra Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. met de uitvoering van een aan haar gegeven opdracht is begonnen, dan wel een door wederpartij bestelde of gehuurde zaak heeft geleverd respectievelijk tot beschikking van wederpartij heeft gesteld.

13. Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. heeft het recht om zonder opgave van redenen een op basis van een vrijblijvende aanbieding aan haar verstrekte opdracht niet in behandeling te nemen en een zodanige opdracht niet te accepteren, mits Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. binnen vijf werkdagen na ontvangst van de betreffende schriftelijke opdracht daarvan op haar beurt schriftelijk mededeling doet aan wederpartij.

14. Vertegenwoordigers en agenten van Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. bezitten, behoudens daartoe strekkende schriftelijke machtiging, niet de bevoegdheid derden aan Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. te verbinden en Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. aan derden te verbinden.

15. Aanbiedingen geschieden en overeenkomsten worden gesloten op basis van het prijspeil, zoals dat op het tijdstip van de aanbieding of overeenkomst geld. Indien zich voor of hangende de feitelijke uitvoering van de overeenkomsten een verhoging van het prijspeil mocht voordoen, heeft Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. het recht de aan wederpartij in rekening te brengen prijs hieraan aan te passen. Wederpartij zal die prijsverhoging, mits er tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan een termijn van minimaal drie maanden is verlopen, dienen te aanvaarden.

16. Tekeningen, technische beschrijvingen, afbeeldingen, kleuren, maten, materiaalaanduidingen en al wat dies meer zij worden door Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn niet volledig bindend. Geringe afwijkingen dienen te worden geaccepteerd en Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. is gerechtigd zaken die slechts in geringe mate afwijken van de bij of voor het sluiten van de overeenkomst gegeven aanduiding aan de wederpartij te leveren, mits deze zaken naar objectieve maatstaven van goede kwaliteit zijn.

17. Bij Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. berust het auteursrecht op –en het eigendom van de verstrekte technische beschrijvingen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, modellen en al wat dies meer zij. Deze verstrekte gegevens zijn slechts bestemd om voor intern en strikt vertrouwelijk gebruik door de wederpartij te dienen. Bij Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. berust voorts het auteurs-en/of modellenrecht op door haar ontworpen en/of verhandelde software na te bootsen, in de handel te brengen of op enige andere wijze te handelen in strijd met auteurs-en/of modellenrechten van Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V.. Wederpartij vrijwaart Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. tegen inbreuken op modelrechten, auteursrechten en alle verdere industriële eigendomsrechten van derden, met name welke rusten op de zaken welke wederpartij van Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. heeft verkregen.

Eigendom

18. Alle door Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. geleverde roerende zaken blijven onvoorwaardelijk eigendom van Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. tot het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij aan Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. verschuldigd is. Dit eigendomsvoorbehoud wordt door Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. bedongen ter zake van vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. aan de wederpartij krachtens overeenkomst geleverde roerende zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeven van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden.

19. Wederpartij zal Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. toegang tot roerende zaken die krachtens eigendomsvoorbehoud aan haar toebehoren dienen te verlenen. Voorts is wederpartij, wanneer die ter zake uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen in verzuim is, gehouden de zaken waarop eigendomsvoorbehoud van Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. rust, op eerste verzoek van Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. op zijn kosten aan Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. te retourneren. Voor iedere dag dat wederpartij met voldoening aan het vooraanstaande in gebreke blijft, zal de wederpartij een boete aan Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. verbeuren gelijk aan 5% van de factuurwaarde van de betreffende zaak of zaken, waarbij een maximum geld van de factuurwaarde. Deze boete laat alle andere rechten van Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. onverlet en treedt niet in de plaats van de hoofdvordering van Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V.

20. Het risico voor geleverde zaken gaat niettegenstaande genoemd eigendomsvoorbehoud van Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. terstond na levering over op de wederpartij.

21. Op het moment dat onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. worden geretourneerd, zal de betreffende overeenkomst van rechtswege zijn ontbonden. De wederpartij zal door Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. worden gecrediteerd voor 50% van de factuurwaarde van de zaak bij retournering binnen twee maanden na levering, voor 35% van de factuurwaarde van de zaak bij retournering in de derde of vierde maand na levering en voor 10% van de factuurwaarde van de zaak bij retournering ingaande vijf maanden na levering. Deze te crediteren bedragen gelden mede wanneer Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. al dan niet door het leggen van beslag tot afgifte op de geleverde zaak haar eigendomsrechten uitoefent. Het verschil tussen de in dit artikel genoemde te crediteren bedragen en de oorspronkelijke factuurwaarde der geretourneerde zaken komt aan Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. toe ten titel van schadevergoeding.

22. Zolang op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud van Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. rust, is wederpartij slechts gerechtigd over deze zaken te beschikken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening en dient af te zien van elke wijze van handelen die het gevaar doet ontstaan dat Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. geen gebruik meer kan maken van haar recht op terugname van zaken of de uitoefening van dit recht bemoeilijkt. Mocht wederpartij in strijd hiermee door Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. geleverde zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust aan een derde verkopen, is de wederpartij op eerste verzoek gehouden haar medewerking te verlenen aan de verpanding van haar betreffende vordering op de derde. De verpanding zal tot zekerheid voor de betaling van de door wederpartij aan Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. een boete verbeuren van 25% van de factuurwaarde van de aan de derde verkochte zaak of zaken, die aan Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. in eigendom toebehoren. Deze boete laat alle andere rechten van Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. onverlet en treedt nimmer in de plaats van de andere verplichtingen van de wederpartij jegens Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V.

Overmacht

23. Indien de uitvoering van een overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of uitermate bezwaarlijk wordt, heeft Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. het recht de overeenkomst aan de bijzondere zich voordoende omstandigheden aan te passen, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

24. Zo Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. ervoor kiest de (gedeeltelijke) uitvoering van de overeenkomst aan te passen aan de bijzondere omstandigheden die uit de overmachtsituatie voortvloeien, zal Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. de wederpartij zo goed mogelijk van dienst zijn.

25. Mocht de aanpassing van de uitvoering der overeenkomst voor wederpartij zeer ernstig bezwarend zijn, dan heeft wederpartij het recht de overeenkomst of het deel daarvan dat nog niet is uitgevoerd te annuleren. Annulering binnen vier weken na het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn zal niet mogelijk zijn, omdat Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. en wederpartij tenminste zo’n periode nodig zullen hebben om in alle redelijkheid en te goeder trouw naar oplossingen voor het bijzondere geval te zoeken.

26. Zowel Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. als wederpartij zullen de in deze afdeling bedoelde (gedeeltelijke) ontbinding of annulering van de overeenkomst, aan de andere partij bij aangetekende brief dienen mede te delen, tenzij de annulering op ander wijze heeft plaatsgevonden en de andere partij schriftelijk te kennen geeft met deze wijze van annulering/ontbinding in te stemmen.

27. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet bij een door Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. ingeschakelde hulppersoon die zich jegens Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. op overmacht beroept, zal dit mede als een bij Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. zelf aanwezige overmachtsituatie worden aangemerkt die jegens de wederpartij werkt.

28. Wanneer de uitvoering van een overeenkomst op grond van overmacht word opgeschort of ingeval van blijvende overmacht door Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. of de wederpartij de ontbinding daarvan wordt ingeroepen, is Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. niet aansprakelijk te stellen voor schadevergoeding.

Aansprakelijkheid

29. Behoudens bepalingen van dwingend recht, is Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. niet aansprakelijk voor directe of indirecte schaden, kosten, renten of nadelen, waaronder bedrijf- of stagnatieschade, schade aan roerende- of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden, een gevolg zijnde van het gebruik of verbruik van door Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. geleverde of verhuurde zaken, dan wel veroorzaakt door hulppersonen die voor het leveren van zaken zijn ingeschakeld, dan wel veroorzaakt door hulpzaken die bij de levering worden gebruikt. Verder is Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. niet aansprakelijk voor handelingen van ondergeschikten en/of derden, van wie Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. zich bij de uitvoering van een overeenkomst bedient. Iedere aansprakelijkheid voor welke schade dan ook wordt derhalve uitgesloten, voorzover dat niet strijdig is met dwingend recht.

30. Met inachtneming van het voorgaand artikel gestelde, is Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van geleverde of verhuurde zaken door het gebruik van door Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. geleverde zaken voor een ander doel dan waarvoor deze naar objectieve maatstaven geschikt en bedoeld zijn.

31. Eventuele aansprakelijkheid voor gevolg- en andere schaden wordt beoordeeld aan de hand van de inhoud der produkten-/bedrijfsschadeverzekeringen van Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V.. Behoudens het elders in dit artikel gestelde, is schade veroorzaakt door Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. aan wederpartij of aan derden, voor zover door Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. daarvoor aansprakelijk is te stellen, te allen tijde beperkt tot de verzekerde som van de door Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. gesloten aansprakelijkheidsverzekering, indien deze aansprakelijkheid op redelijke en aanvaardbare voorwaarden te verzekeren valt, zullende het bedrag waarvoor een eventuele aansprakelijkheid voor Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. heeft te gelden in ieder geval de factuurwaarde van de geleverde zaak en/of de verrichte werkzaamheden die tot schade en aansprakelijkheid heeft/hebben geleid niet te boven gaan, tenzij de assuradeur van Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. tot uitkering van een hogere schadevergoeding mocht besluiten.

32. Voldoening aan geldende garantieverplichtingen en betaling van de schade als vastgesteld en erkend door de assuradeuren van Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. wordt aangemerkt als enige en algehele schadevergoeding, tenzij dwingend recht zich daartegen verzet.

33. Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van computergegevens.

34. Wederpartij dient in alle gevallen zorg te dragen voor een kopie of een back-up van gegevens.

Garantie en klachten

35. De door Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. geleverde zaken en/of door Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. verrichte werkzaamheden worden gegarandeerd voor zover en voor zolang als bij het aangaan van de overeenkomst schriftelijk aan de wederpartij is toegezegd, dan wel volgens de garantiecertificaten van de producent of importeur of Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. geldt. Ieder recht op garantie komt te vervallen indien en zolang de wederpartij niet integraal heeft voldaan aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met betrekking tot de zaak, waarop garantie toepasselijk kan zijn. Een beroep op garantie dient door de wederpartij schriftelijk bij Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. te worden ingediend, binnen vijf werkdagen nadat zich een gebrek heeft openbaard of redelijkerwijze ontdekt had kunnen zijn. Voor het overige zijn de bedingen van de speciale bij de geleverde zaak behorende garantiebewijzen van toepassing.

36. De wederpartij is verplicht de door hem ontvangen roerende zaken direct bij aflevering te controleren en eventueel manco of zichtbare gebreken terstond aan te tekenen op het formulier van aflevering of het ontvangstbewijs. Mocht een aflevering- of ontvangstbewijs ontbreken, dan dient te wederpartij eventuele klachten binnen vijf werkdagen na aflevering schriftelijk en onderbouwd bij Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. in te dienen.

37. Klachten betreffende door Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. verrichte werkzaamheden dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na aflevering van de zaken waaraan werkzaamheden zijn verricht te zijn geschied. Klachten dienen binnen genoemde termijnen schriftelijk aan Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. te worden gemeld. Niet tijdig en/of niet schriftelijke ingediende klachten worden door Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. als niet ingediend beschouwd en zijn van onwaarde.

38. Mocht geen klacht op de in deze afdeling omschreven wijze of binnen de daar genoemde termijnen zijn ontvangen, dan worden de gegevens als vermeld op het formulier van aflevering, het ontvangstbewijs of de terzake opgemaakte en verstrekte factuur geacht door de wederpartij als zijnde juist te zijn erkend en wordt de wederpartij geacht de geleverde zaken te hebben ontvangen en onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd en/of de door Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. verrichte werkzaamheden als correct uitgevoerd te hebben geaccepteerd.

39. Klachten omtrent verborgen gebreken, niet onder garantie vallend, dienen schriftelijk bij Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. te worden ingediend binnen vijf werkdagen nadat het verborgen gebrek is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, doch uiterlijk binnen twee maanden na aflevering van de zaak c.q. voltooiing van uitgevoerde werkzaamheden. Na ommekomst van die termijn is Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. niet langer gehouden de wederpartij te vrijwaren voor verborgen gebreken.

40. Ieder recht tot het indienen van een klacht of een beroep op garantie komt van rechtswege te vervallen zodra de door Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. geleverde zaak een bewerking heeft ondergaan, na de aflevering is beschadigd en/of ingeval derden zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. reparatie- of andere werkzaamheden aan de zaak hebben verricht.

41. Indien een klacht gegrond blijkt, is Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. verplicht het geleverde te remplaceren, te repareren of (na retourontvangst van de gebrekkige zaak) een creditnota tot de koopsom te verzenden. Tot iets anders is Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. niet gehouden, wordende de aansprakelijkheid voor schadevergoeding uitgesloten.

Betaling

42. Betaling van het door wederpartij aan Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. verschuldigde dient á contant te geschieden direct bij levering van zaken of direct na oplevering van werkzaamheden. Wanneer Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. de wederpartij van diens verplichting tot contante betaling heeft ontslagen, dient de betaling van de facturen van Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn geschied, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. De betalingstermijn is een fatale termijn en de wederpartij is in verzuim wanneer hij binnen genoemde termijn niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

43. Tenzij anders is overeengekomen zal de betaling dienen te geschieden in Nederlandse valuta.

44. Ongeacht hetgeen de wederpartij bij het verrichten ener betaling vermeldt, zullen door Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. ontvangen betalingen allereerst worden afgeboekt op door wederpartij eventueel aan Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. verschuldigde renten en/of kosten. Vervolgens zullen betalingen worden afgeboekt op facturen betreffende door Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. verrichte werkzaamheden. Tenslotte worden ontvangen betalingen afgeboekt op de oudste openstaande factuur voor geleverde zaken. Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. heeft het recht een ontvangen betaling op facturen af te boeken, die niet de oudste openstaande facturen behoeven te zijn. De door wederpartij bij zin betaling(en)gedane vermeldingen, houdende dat de betaling ter afdoening van daarbij aangeduide facturen dient te gelden, zijn van onwaarde; Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. heeft het recht betalingen aan te wenden voor- en af te boeken op de posten en in de volgorde als in dit artikel vastgesteld.

45. De wederpartij heeft niet het recht zich op compensatie te beroepen of betaling afhankelijk te stellen van een door hem van Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. verwachte prestatie, in alle gevallen waarin een gestelde tekortkoming van Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. geen rechtstreeks verband houd met- en direct voortvloeit uit de overeenkomst, die tot een betalingsverplichting van wederpartij jegens Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. heeft geleid. Ingeval Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. haar verplichtingen jegens wederpartij gedeeltelijk of niet behoorlijk mocht nakomen, heeft wederpartij slechts het recht betalings- en andere verplichtingen op te schorten, mits deze verplichtingen het hierboven beschreven directe verband met de ter zake gesloten overeenkomst hebben en voorts onomstotelijk vaststaat en voor een ieder duidelijk is dat de tekortkoming van Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. zo ernstig is, dat een beroep op opschorting van de verplichtingen van de wederpartij is te rechtvaardigen.

46. Zo wederpartij contant aan diens betalingsverplichtingen dient te voldoen, zal Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. bij gebreke daarvan niet behoeven te leveren en zal Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. een retentierecht hebben op zaken, waaraan zij werkzaamheden heeft verricht.

47. Indien de wederpartij met tijdige betaling in gebreke blijft zal deze ingaande 30 dagen na factuurdatum aan Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. van rechtswege een vertragingsrente verschuldigd worden van 1,5% (anderhalf procent) per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor volle zal gelden.

48. Al hetgeen Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. van de wederpartij heeft te vorderen zal onmiddellijk en zonder ingebrekestelling of aanmaning opeisbaar zijn, indien wederpartij één of meer andere facturen niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan en deswege in verzuim is.

49. Op het moment dat Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. een advocaat, gerechtsdeurwaarder of incassobureau met de buitenrechtelijke invordering belast, is wederpartij gehouden de daaraan verbonden invorderingskosten te voldoen, welke belopen 15% van de totale vordering tot € 2950,- en 10% van het meerdere boven € 2950,- doch minimaal € 45,-. Ten laste van de wederpartij komen voorts alle andere kosten die op het incasseren van de vordering mochten vallen, dan wel alle andere kosten die Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. tot behoud en ter uitoefening van haar rechten mocht maken, waaronder die van conservatoire beslagen en gedingen, van informaties en van een faillissementsaanvrage.

Bijzondere omstandigheden

50. Ingeval van niet-betaling van enig opeisbaar bedrag, van schorsing van betalingen, van aanvrage van surséance van betaling, van faillissement, overlijden of van liquidatie van de onderneming van de wederpartij is Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. gerechtigd de met de wederpartij gesloten overeenkomsten of het gedeelte daarvan dat nog niet is uitgevoerd zonder rechtelijke tussenkomst te annuleren en nog niet door de wederpartij betaalde roerende zaken terstond terug te nemen. In alle hierboven beschreven bijzondere omstandigheden is elke vordering van Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. op de wederpartij terstond en geheel opeisbaar, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is.

Zekerheid

51. Indien na het sluiten van een overeenkomst omstandigheden ter kennis van Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. komen, die haar goede grond geven te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet (binnen de overeengekomen termijn) zal kunnen nakomen, heeft Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. het recht om niet (verder) te leveren of werkzaamheden niet (verder) te verrichten, tot op het moment dat er tot genoegen van Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. door de wederpartij op een door Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. te bepalen wijze zekerheid is gesteld voor de nakoming van de betalingsverplichting van de wederpartij. De hier bedoelde omstandigheden worden geacht zich in ieder geval voor te doen wanneer wederpartij één of meer facturen van Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. niet binnen de geldende termijn heeft voldaan, een opeisbare vordering van een derde onbetaald laat of door een derde beslag word gelegd ten laste van de wederpartij. Mocht wederpartij binnen veertien dagen na daartoe schriftelijk gedaan verzoek de verlangde zekerheid niet hebben gesteld, dan heeft Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. het recht de overeenkomst(en) of het deel daarvan wat nog niet is uitgevoerd te ontbinden en zal wederpartij aan Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. ten titel van schadevergoeding en winstderving een bedrag dienen te vergoeden dat gelijk is aan 35% (vijfendertig procent) van het geldelijk belang der (gedeeltelijk) ontbonden overeenkomst.

Toepasselijk recht

52. Alle vorderingen van Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. op wederpartij en alle geschillen tussen Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. en wederpartij voortvloeiend uit één of meer overeenkomsten waar deze voorwaarden toepasselijk op zijn, zullen voorzover zij de bevoegdheid van het Kantonrecht te boven gaan bij uitsluiting ter beoordeling worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage. Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. zal echter het recht hebben de vordering of het geschil aan de Rechter die volgens de woonplaats van de wederpartij bevoegd is voor te leggen, indien Comfort Techniek Technisch Vastgoed Beheer B.V. daar om haar moverende redenen voor kiest. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing.

Gouda, augustus 2012
Wat onze klanten zeggen

‘Comfort Techniek TVB B.V. is een flexibele organisatie die een breed scala aan technische disciplines aankan. Mijn ervaring is dat men zorgdraagt voor een goede afronding van de gevraagde werkzaamheden, ideeën kan aandragen en actief hierover communiceert met de klant.'

Guido Heeremans, Gemeente Gouda

'Het lijkt wel of Comfort Techniek TVB B.V. tien meter van ons vandaan zit, zo snel wordt er op iedere situatie gereageerd’.'

Frits Kers, Cultuurhuis Garenspinnerij

‘Comfort Techniek TVB B.V. is voor ons een betrouwbare partner is allerlei gebouw gebonden zaken. Op klachten en storingen wordt adequaat gereageerd. Aanvragen van verbouwingen – reparaties – opknappen, worden snel en serieus opgepakt, waarbij ook meegedacht wordt in de financiële mogelijkheden van ons als klant.'

Marike van Dalen, Carmelcollege Gouda

’Comfort Techniek TVB B.V. blijft betaalbaar omdat het bedrijf goed op de kosten let. Tevens kent het bedrijf de klanten goed en weet daarom de wensen en behoeftes van iedere klant goed in kaart te brengen.'

Harry Postma, Gemeente Gouda

'Betrouwbare partner, klachtgericht en efficiënt. Staan direct klaar bij gewenste wijzigingen of eventuele storingen.'

Clarice Felix, Projectburo Rijnland


© Comfort Techniek TVB B.V.DisclaimerAlgemene voorwaardenDownloads
© 2024 www.comforttechniek.nuAll rights reserved